Γενικές Πληροφορίες

 

Αντικείμενο Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο που αφορά στην εφαρμογή της Ναυπηγικής επιστήμης και της Τεχνολογίας, στους τομείς της κατασκευής, μετασκευής, επισκευής, λειτουργίας των πλοίων και πλωτών κατασκευών καθώς και των συστημάτων αυτών.


Αποστολή του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.

Το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ως Ναυπηγοί Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, ως υπεύθυνοι ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών Ναυπηγικού, Ναυτιλιακού ή συναφούς αντικειμένου.


Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 3549/2007 - Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργιά των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.  
Νόμος 2916/2001 - Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ρύθμιση Θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής.  
Νόμος 1404/1983 - Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.


Διοικητική Διάρθρωση

1. Προϊστάμενοι 

Πρόεδρος Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.
Γ. Λιβανός

 Προϊστάμενος Γραμματείας

 

2. Συμβούλιο του Τμήματος 

Πρόεδρος
Γ. Λιβανός  
Τομέας Τεχνολογίας Ναυπηγικής
Κ. Πολίτης 
Τομέας Τεχνολογίας Ναυτικής Μηχανολογίας
Αθ. Μπράτσος  
Εκπρόσωποι σπουδαστών  
Εκπρόσωπος ΕΤΠ


3. Συνέλευση του Τμήματος
Όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού προσωπικού
Εκπρόσωποι σπουδαστών
(Σε ποσοστό 40% του αριθμού των μελών του Εκπαιδευτικού προσωπικού)