Εργαστήριο Ναυπηγικής

Μικρή πειραματική δεξαμενή:
Κατασκευαστικά Στοιχεία:
Τομέας : Διαμήκες σύστημα ενίσχυσης
Τομέας : Εγκάρσιο σύστημα ενίσχυσης
Πηδάλιο