Παράρτημα διπλώματος

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι προσωπικό έγγραφο που χορηγείται σε απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι.) μαζί με το δίπλωμα ή το πτυχίο τους. Δεν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών αλλά επισυνάπτεται σε αυτόν και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητός, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας προέλευσης.

Υπόδειγμα παραρτήματος

Πρόγραμμα και Οδηγός Σπουδών  

Το ΤΕΙ-Α εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008 σε ότι αφορά τον σχεδιασμό και παροχή ακαδημαϊκής εκπαίδευσης σε προπτυχιακό επίπεδο από όλα τα τμήματά του.

 

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ έτους 2017-18 ΤΕΙΑ

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ-Α

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ - ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μηχανική Ι → Αντοχή Πλοίου Ι

Μηχανική ΙΙ → Αντοχή Πλοίου ΙΙ

Ναυπηγικό Σχέδιο & Αρχές CASD → Εφαρμογές Η/Υ στη Ναυπηγική Ι

Ναυπηγικό Σχέδιο & Αρχές CASD → Θεωρία Πλοίου Ι → Μελέτη και Εξοπλ. Πλοίου Ι

Προγραμματισμός Η/Υ → Εφαρμογές Η/Υ στη Ναυπηγική ΙΙ

Θερμοδυναμική → Μηχανές Πλοίου Ι 

 

 [Πρόγραμμα & Οδηγός Σπουδών] [Ωρολόγιο Πρόγραμμα] [Πρόγραμμα Εξεταστικής ] [Ιστοσελίδες Μαθημάτων]